Виртуальная база ЮКМА

blockОҚМА-ның виртуалды (электронды) оқу-әдістемелік базасы академияның оқу-әдістемелік материалдары және оқытушылардың авторлық әзірлемелерінің бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру; әрбір студенттің ОҚМА жергілікті желісі арқылы пәндердің оқу және әдістемелік материалдарына еркін қол жетуін қамтамасыз ету мақсатында құрылған.

Виртуальная (электронная) учебно-методическая база ЮКМА создана с целью формирования единой информационной системы учебно-методических материалов академии и авторских наработок преподавателей; обеспечения свободного доступа каждого студента к учебным и методическим материалам дисциплин через локальную сеть ЮКМА.